000533242
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
312
422
1955
528440
7745
12028
533242

Your IP: 192.168.2.69
2024-05-25 21:53

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ภารกิจ

Post on 24 พฤษภาคม 2560
by Krabi
ฮิต: 3234

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์สำนักงานฯ

"เป็นหน่วยงานหลักของจังหวัดกระบี่ ที่มุ่งมั่นในการบริหาร จัดการด้านแรงงานให้ได้มาตรฐานแรงงาน ลูกจ้างได้รับการจัดสวัสดิการที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน"

 

วิสัยทัศน์กรมสวัสดิการและคุ้มครอแรงงาน

"เป็นองค์กรหลักมืออาชีพ ในการคุ้มครองแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานและสร้างสันติสุขในวงการแรงงานด้วยความเป็นธรรม"

 

พันธกิจ

 1. กำหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 2. กำกับดูแลการคุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามกฏหมาย
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน และมาตรฐานแรงงานไทย
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการของกรม

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

กลยุทธ์

 1. พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงาน
 2. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย
 3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านแรงงาน
 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
 5. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนาการคุ้มครองแรงงาน


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการคุ้มครองแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กลยุทธ์

 1. พัฒนามาตรฐานการจัดการด้านแรงงาน
 2. เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมและพัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายและภาคประชาสังคม
 3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการแรงงานของประชาคมอาเซียนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างและพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เกิดสันติสุขในวงการแรงงาน

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานประกอบกิจการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
 2. ส่งเสริมความร่วมมือในระบบทวิภาคีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานโดยหลักสุจริตใจ
 3. พัฒนากลไกการสร้างความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และภาคีเครือข่าย
 4. ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

 1. ปลุกจิตสำนึกบุคลากรให้ปฏิบัติราชการอย่างมีธรรมาภิบาล
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้อง
 3. เสริมสร้างการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ภารกิจ

- ตรวจคุ้มครองแรงงานทั่วไป

- ตรวจคุ้มครองและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

- ตรวจข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

- ตรวจส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากกฎหมายกำหนด

- รับจดทะเบียนสมาคมนายจ้างและลูกจ้าง

- รับพิจารณาวินิจฉัยข้อร้องทุกข์

- ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทแรงงานและแก้ไขข้อขัดแย้ง

- ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน