000178275
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
59
75
732
176527
2201
3753
178275

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-18 05:53

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

Post on 23 พฤษภาคม 2560
by Krabi
ฮิต: 727

รายชื่อกระบวนงานที่จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน  

1.จดทะเบียนที่ปรึกษา 

2.จดทะเบียนต่ออายุที่ปรึกษา

3.จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลจ (สหภาพแรงงาน)

4.จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรนจ.(สมาคมนายจ้าง)

5. จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลจ องค์กรนจ.(สหพันธ์ สภาองค์กร)

6.จดทะเบียนข้อบังคับองค์กรลจ องค์กรนจ.(เอกชน)

7.จดทะเบียนกรรมการองค์กรลจ องค์กรนจ.(เอกชน)

8.จดทะเบียนควบองค์กรลจ องค์กรนจ.(เอกชน)

9.จดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (เอกชน)

10.จดทะเบียนคำชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

11.จดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

12.จดทะเบียนจัดตั้งสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ

13.จดทะเบียนข้อบังคับสหภาพรัฐวิสาหกิจ สหพันธ์)

14.จดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

15. จดทะเบียนกรรมการสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ

16.จดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (รัฐวิสาหกิจ)

17.ตรวจรับรองจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงาน

18.การขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน

19. ขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรม จป

20.ต่ออายุการขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรม จป (ส่วนกลาง)

21.ขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรม อับอากาศ (ส่วนกลาง)

22.ต่ออายุการขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรม อับอาศ (ส่วนภูมิภาค)

23. การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

24.ขอใบอนุญาตเป็นหหน่วยงานดับเพลิง กรณีเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น

25.ขอใบอนุญาตเป็นหหน่วยงานดับเพลิง กรณีเป็นหน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ

26.ต่ออายุใบอนุญาตดับเพลิง (กรณีราชการ)

27.ต่ออายุใบอนุญาตดับเพลิง (กรณีเป็นหน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ)

28. การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

29.การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย)

30.การพิจารณาจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง(กรณีอื่นนอกเหนือค่าชดเชย)

31.การอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กทำงานในระหว่างเวลา 22.00 - 06.00 น.

32.ให้บริการกู้เงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ(เกิน5ลบ.)

33.ให้บริการกู้เงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ(ไม่เกิน5ลบ.)

34.การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาฯ