ข่าวประชาสัมพันธ์

- สั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คลิก!

- การจัดอบรมโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงานระหว่างเดือนพ.ย. - ธ.ค. ๒๕๕๗


 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์หยุดใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ

วันที่ 19 กันยายน 2557 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่
รณรงค์ประชาสัมพันธ์หยุดใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง
แรงงานต่างชาติ


 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงงาน และสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

วันที่ 18 กันยายน 2557 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยมี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่
นายกฤษดา  สหัสนฤภัยพงษ์ ร่วมบรรยายเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ณ ห้องคุ้มครอง 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

 


 

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 2/2557


 

                วันที่ 17 กันยายน 2557 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุม     คณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งพิจารณาผลการดำเนินการจัดทำมาตรฐานการป้องกันฯ จำนวน 4 แห่ง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายสมาน  แสงสอาด) เป็นประธาน    
ในการประชุม   ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่

 


 

การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาอนุกรรมการพิจารณาอัตราข้าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2557

              วันที่ 17 กันยายน 2557 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เรื่องพิจารณาวิธีการลงคะแนนคัดเลือก, พิจารณาคัดเลือกผู้แทนนายจ้าง ลูกจ้าง, คุณสมบัติอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด, หลักเกณฑ์ และวิธีคัดเลือก และวิธีจัดอันดับ, การดำเนินการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายสมาน  แสงสอาด) เป็นประธาน ณ ห้องคุ้มครอง 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

 


 

โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดโครงการรณรงค์ ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ สมัครเข้าร่วมโครงการมาตรฐานการป้แงกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยมีสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมตรวจประเมิน  


 

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับส่วนราชการระดับจังหวัดทุกภาคส่วน จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ส่งเสิรมอาชีพด้านการเกษตร ให้ความรู้ด้านแรงงานนอกระบบ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่(นายสมาน แสงสอาด) เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

 


 

วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดกระบี่

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบกิจการในจังหวัดกระบี่ ร่วมจัดงาน วันแรงงาน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ณ สวนสาธารณะธารา

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายสมาน  แสงสอาด) เป็นประธาน ในพิธีเปิด และสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ (นายกฤษดา สหัสนฤภัยพงษ์)กล่าวรายงานการจัดงานวันแรงงาน มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานจำนวน 500 คน